Program konference bezpečná škola

Program 2018 pro Vás právě připravujeme, prohlédněte si zatím složení témat a přednášek roku 2017...
 
 
   
 
08:30 – 09:00  
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
    
 
09:00 – 09:15  
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  
    
Konferenci osobně zahájí hejtmanka Středočeského kraje paní Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, která nad konferencí BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017 převzala i svoji záštitu a náměstek člena vlády, pan Mgr. Jaroslav Fidrmuc - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
  
 
Moderátor celého dne:  Veronika Fáberová, nezávislý bezpečnostní expert 
 
 
09:15 – 10:10 
 
A/ DOBRÁ PRAXE ze Středočeského kraje

 

  
Moderátor: 
JUDr. Tomáš Koníček , odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR
      
9:15 - 9:30 
Mgr. et Bc. Vít Rakušan, statutární zástupce hejtmanky a náměstek hejtmanky pro  oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Středočeského kraje
 
  
Komplexní představení priorit kraje k zabezpečení jejich škol a školských zařízení, včetně jejich financování. Úspěšné vzdělávací semináře, které kraj pořádal v jednotlivých regionech spolu s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje. 
 
   
9:30 - 10:10
Panelová diskuze: 
   
Moderátor: 
JUDr. Tomáš Koníček , odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR
 
Panelisté: 
 
- Ing. Jan Slabý, starosta města Neveklov
- Ing. Petr Fráz,  cechmistr CMZS ČR 
- Mgr. Martin Kupka, starosta  města Líbeznice
 
 
10:10 - 10:40
 
 
 
B/ ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA Z.S. - metodika k normě ČSN 73 4400 a reálné zkušenosti  bezpečnostních opatření z posouzení stovek  školských subjektů v ČR
 
Představení oficiální metodiky k normě a ukázka z nejčastějších a opakujících se chyb v přístupu k řešení bezpečnosti a prevence bezpečnosti školských zařízení. 

 

Moderátor:  
  
JUDr. Tomáš Koníček, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR
 
 
Panelisté:  
 
Ing. Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola z. s.
Ing. Petr Fráz,  cechmistr CMZS ČR 
           
Pozvání účastníků na doprovodnou výstavu a prohlídku expozic prezentujících se společností
  
 
10:40 – 11:00  COFFEE BREAK (20 min)
 

 

Panelisté: 

 
11:00 – 12:40 
  
C/ BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE A SLUŽBY

 

Představení systému Aktion od společnosti EFG CZ  pro zajištění vstupních míst do školních budov a souvisejících objektů. Jednoduchá kuchařka pro ředitele škol od Alkom Security. Aplikace „Paretova pravidla“ 80/20 na poměr technika/lidský faktor při snaze o dosažení „bezpečné školy“ od společnosti SECURITAS ČR a mnohé další…
  
Moderátor: 
Veronika Fáberová,  nezávislý bezpečnostní expert
 
 
Prezentace:
 
 
11:00 – 11:05
Asociace Grémium Alarm - krátké představení činností Asociace 
  
 
11:05 – 11:20
 Lubomír Šmíd, produktový ředitel společnosti EFG CZ spol. s r.o. 
 
„Nechceme ve škole cizí osoby“ - tak zní motto prezentace společnosti EFG CZ spol. s r.o., předního českého výrobce v oblasti identifikačních systémů, který představí systém pro zajištění vstupních míst do školních budov a souvisejících objektů. Díky funkcím systému Aktion budete mít přehled kdo, kdy a kam vstoupil, se zajištěním rychlého zneplatnění ztracených nebo odcizených identifikačních prvků (bezkontaktních karet a přívěsků) a s možností propojení na další systémy provozované školou. Systém Aktion nabízí elektronické řešení s tabletovou, mobilní a biometrickou čtečkou. Pomocí mobilní aplikace můžete sledovat přítomnost dětí v jednotlivých skupinách nebo třídách, případně otevřít hlavní vchod nebo branku. Systém zpracovává docházku dětí a připravuje data pro výpočet nároku na školné a stravné. Výhodou je přehledná databáze rodičů a blízkých osob dítěte. 
 
  
11:20 – 11:35
JUDr. - Václav Růžička, předseda představenstva Alkom Security, a.s. 
 
„Je to celkem jednoduché, existují již desítky pokynů, norem a technických řešení, ve kterých se většina ředitelů škol ztrácí, proto chci posluchačům konference prezentovat návod, takovou jednoduchou kuchařku pro ředitele škol, jak mají postupovat.“ říká pan Růžička. Tato prezentace nás provede úpravou režimu, technickými řešeními vstupu, bezpečnou místností pro ukrytí žáků při incidentu do příchodu policie a také možnost si objednat zkoušku zabezpečení, tzv. „penetrační test.“  Do své prezentace si pan doktor přizve i Mgr. Slávka Hrzala, ombudsmana MŠMT ČR.
 
   
11:35 – 11:50
Jan Chodora, Brand Manager Státní správa SECURITAS ČR s. r. o. 
     
Zajištění bezpečnosti v prostředí školy je velice citlivý a náročný krok, který vyžaduje zkušeného a odpovědného partnera, protože zaměstnanci školy nejsou primárně na tuto otázku orientováni a musejí se svěřit do rukou odborníků. Přesto, že je každá škola individuálním zařízením a míra konkrétních rizik se může výrazně lišit, je naším cílem účastníkům konference představit model zabezpečení s využitím kombinace a logického propojení bezpečnostních opatření, fyzické ostrahy, mechanických zábran a nejmodernějších bezpečnostních technologií. Důraz je kladen na výběr silného partnera, efektivitu minimalizace rizik a v neposlední řadě na náklady spojené se zajištěním bezpečnosti. Také bychom rádi poukázali na nevhodné postupy v oblasti teoretických a praktických cvičení, případně nevhodných investic, především v oblasti bezpečnostních technologií. Na závěr bychom rádi zmínili i základní možnosti školy nebo zřizovatele v roli Zadavatele dle Zákona o zadávání veřejných zakázek.
 
  
11:50 – 12:05
Radek Zachoval, Product Manager Siemens, s.r.o. Divize Building 
    
Bezpečnostní systémy 21. století zdaleka neznamenají jen kameru nad vchodem a dokola se otáčející turniket. Koncepce technického zabezpečení objektu bez ohledu na komerční budovu, školu, či objekt kritické infrastruktury musí snést ta nejpřísnější kritéria pro včasnou detekci, prostor pro vyhodnocení a odpovídající úsilí, které je třeba vynaložit na eliminaci hrozby. Obsah prezentace jen jek krátkou exkurzí do světa aktuálních trendů v oblasti bezpečnostních technologií a systémů, které lze využít pro zajištění technické bezpečnosti školy a blízkého okolí a zvýšit tak pocit bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy. Prezentace by měla být zároveň náhledem na bezpečnostní gramotnost a vnímání bezpečnosti v dnešním digitalizovaném světě. 
 
  
12:05 – 12:20
Ing. Martin Klička, OMNILINK Services, a.s.
     
Bezpečnostní technologie vyžadují bezpečnou – zabezpečenou komunikační infrastrukturu
  
 
12:20 – 12:40
Panelová diskuze prezentujících 
 
 
Moderátor: Veronika Fáberová
 
 
 
12:40 – 13:40 OBĚD (60 min)
  
   
13:40 – 14:50
 
 
D/ ZKUŠENOSTI, INSPIRACE A FILOZOFIE OBOROVÝCH PARTNERŮ
Jednotlivé aktivity projektu Ozbrojený útočník (prevence útoku ve školním prostředí) Jihočeského kraje. Představení nově vzniklé Asociace Bezpečná škola. Informace od  České školní inspekce. Kazuistiky ze skutečných zásahů HZS Karlovarského kraje.  Problematika ochrany osobních údajů podle nového nařízení parlamentu a rady  EU 2016/679.
 
Moderátor:
  
PhDr. Ondřej Andrys, MAE - náměstek ústředního školního inspektora, ČSI
    
 
Prezentace: 
  
 
13:40 – 13:55
PhDr. Ondřej Andrys, MAE - náměstek ústředního školního inspektora, ČSI
  
 
Škola jako bezpečné místo pro všechny – hodnocení podle modelu tzv. kvalitní školy. Česká školní inspekce hodnotí od školního roku 2015/2016 školy a školská zařízení na základě kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vycházejících z modelu tzv. kvalitní školy. Jelikož jedním z velmi důležitých úkolů škol a školských zařízení je zajištění bezpečnosti v tom nejširším slova smyslu pro všechny účastníky vzdělávání, má tato problematika v inspekčním modelu své samostatné kritérium. Hodnocení se tak zaměřuje také na fyzickou bezpečnost žáků i učitelů, prevenci školní úrazovosti, prevenci rizikových jevů, psychohygienické aspekty vzdělávání i další formy podpory příjemného a po všech stránkách zdravého prostředí ve škole či školském zařízení. Cílem příspěvku je představit tento model a také informovat o kvalitativních zjištěních České školní inspekce týkajících se této problematiky za období od počátku školního roku 2016/2017.
 
    
 
  
13:55 – 14:10
Mgr. Veronika Švehlová Bullová, manažerka prevence kriminality Jihočeského kraje
     
Krajský projekt „Ozbrojený útočník“ (prevence útoku ve školním prostředí) je v Jihočeském kraji realizován od roku 2016 za aktivní spolupráce Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje a Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Jde o soubor preventivních opatření a aktivit, jejichž hlavním cílem je, aby se zapojené školy podrobněji orientovaly v oblasti prevence ozbrojeného útoku (nastavily si kvalitně bezpečnostní pravidla fungování chodu školy, znaly, předvídaly a případně včas zachytily rizikové signály, měly nastaveny pravidla vnitřní a vnější komunikace, navázaly spolupráci s PČR a dalšími složkami IZS apod.). Zároveň aby byly v rámci svých možností připraveny na možnou situaci, kdy útočník překoná bezpečnostní opatření školy, zaútočí a všichni zaměstnanci školy budou nuceni na vzniklou situaci, před příjezdem složek IZS, zareagovat a řešit ji.  „Projekt měl v roce 2016 šest hlavních aktivit. V roce 2017 dojde k logickému vyústění projektu, provedením reauditu a nácviku chování při útoku pro zaměstnance společně už i se studenty či žáky zapojených škol. Tím bude ověřena faktická udržitelnost realizovaných činností (zda si zaměstnanci škol z nácviku z roku 2016 zásady správného chování při ohrožení „pamatují“ a budou se jimi řídit, zda bezpečnostní audity vedly ke zlepšení preventivních opatření škol v praktické rovině). Náplní další části projektu je kupř. i zapojení a podpora obce z JčK, která zajistí realizaci jednotlivých aktivit projektu na všech školách, které zřizuje.
 
 
13:10 – 14:25
plk. Ing. Oldřich VOLF, Ph.D., náměstek ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení HZS Karlovarského kraje
    
„Lidský život je hoden ochrany“, říká listina základních práv a svobod. Já říkám, že ochrana života dítěte je v naší mysli ještě povýšena na druhou. To je důvodem proč výjezdy k mimořádným událostem s přítomností dítěte označují všichni hasiči jako nejvíce stresující aspekt naší práce. Místa s tak vysokou koncentrací dětí, jako je tomu ve školách, mají ze své podstaty značný potenciál ke vzniku mimořádných událostí a je potřeba tomuto prostředí věnovat odpovídající pozornost i z hlediska bezpečnosti. Aniž bych chtěl zlehčovat současné „trendy“, podle našich statistik není největším rizikem ve školách „aktivní střelec“, nýbrž „aktivní chemikář“, což z hlediska potřeby evakuovat školu či uhasit hořící děti, bývá stejně dramatické a často stejně chaotické. Na několika reálných případech z praxe hasičského záchranného sboru, bych proto rád poukázal na to, jak nevyzpytatelné mohou být zdánlivě všední dny ve školách. 
 
  
14:25 – 14:40
Ing. Igor Prosecký, jednatel I3 Consultants s.r.o.
     
Dnem 25. května 2018 nabyde účinnost nové evropské nařízení 2016/679  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“), které zásadním způsobem mění stávající pravidla ochrany osobních údajů, doposud regulované zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Toto nařízení má významný dopad na všechny organizace, které zpracovávají osobní údaje. Vzhledem k faktu, že v případě porušení, nezavedení nebo nepřipravenosti na nové nařízení, mohou organizacím hrozit sankce až ve výši půl miliardy korun, je nezbytné se na účinnost nového nařízení v dostatečném předstihu připravit. Školy a školská zařízení všech typů jsou typickým povinným orgánem, protože v rámci svých agend zpracovávají množství osobních údajů, včetně citlivých… 
 
 
14:40 – 14:50
  
Panelová diskuze prezentujících
 
Moderátor:
PhDr. Ondřej Andrys, MAE - náměstek ústředního školního inspektora, ČSI
 
  
14:50 – 15:10
 
COFFEE BREAK (20 min)
  

 

15:10 – 16:10 
 
E/ ŠIKANA VE ŠKOLÁCH/ KYBERŠIKANA
Moderátor: 
Veronika Fáberová, nezávislý bezpečnostní expert
  
  
15:10 – 15:25
Václav Klaus ml., bývalý ředitel gymnázia, expert na oblast školství 
   
Co je a co není šikana? Kde šikana vzniká a kde nevzniká?  Jak se jí dá čelit a jak se jí čelit nedá? Příklady dobré a špatné praxe. Školský ombudsman - bojovník se šikanou. 
 
 
15:25 – 15:40
Marian Němec, BA (Hons), IT Security Consultant AEC a.s.
  
Brutální případ kyberšikany v české škole z roku 2016. Mladé dívce může zásah do soukromí prostřednictvím sociální sítě převrátit celý život. Zejména pokud tak učiní její spolužáci a přátelé. Dokázala se s tím vypořádat škola? A co na to policie? Dalo se tomu zabránit? Jak se k případu staví rodiče útočníků? Jednalo se o chybu systému nebo individuální selhání? Lze podobné události zabránit?
 
 
15:40 – 16:10
Panelová diskuze:
     
Moderátor:
Veronika Fáberová, nezávislý bezpečnostní expoert 
  
  
Panelová diskuze prezentujících a  
PaedDr. Slávek Hrzal, ombudsman MŠMT ČR
Mgr. Tibor A. Brečka, MBA konzultant, lektor, psychoterapeut 
 
  
  
16:10 – 17:30
 
Prohlídka doprovodné výstavy, individuální jednání se zástupci firem a partnerů
   
 
 
Změna programu vyhrazena.
http://www.youtube.com/watch?v=RSJs5tGaqfk

Organizátor

Mascotte

Záštita:

MVCR SMO CR CSI

Zlatý partner:

Siemens logo

Stříbrní partneři:

Inels logo Omnilink services logo

Spolupráce

AGA Doverville

Podporují nás:

Mediální partneři: